Skip to content

วิสัยทัศน์ความยั่งยืนของเรา

ผลงานที่ดีที่สุดของคุณจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อคุณรักในสิ่งที่คุณทำ

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ ตั้งใจสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
เพื่อสนับสนุนการออกแบบและการวางกลยุทธ์
ทางการสื่อสารโฆษณา โดยการร่วมมือกับลูกค้าที่มี
มุมมองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในทิศทางเดียวกับเรา
พบกับเรื่องราวการเดินทาง เพื่อยกระดับมาตราฐาน
ด้านความรับผิดชอบขององกรค์ต่อสังคมของเรา
และการที่เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ ได้เป็นดิจิทัลเอเจนซี่
ที่มีวิสัยทัศน์แบบยั่งยืน

วิสัยทัศน์ความยั่งยืนของเรา

ผลงานที่ดีที่สุดของคุณจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อคุณรักในสิ่งที่คุณทำ

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ ตั้งใจสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
เพื่อสนับสนุนการออกแบบและการวางกลยุทธ์
ทางการสื่อสารโฆษณา โดยการร่วมมือกับลูกค้าที่มี
มุมมองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในทิศทางเดียวกับเรา
พบกับเรื่องราวการเดินทาง เพื่อยกระดับมาตราฐาน
ด้านความรับผิดชอบขององกรค์ต่อสังคมของเรา
และการที่เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ ได้เป็นดิจิทัลเอเจนซี่
ที่มีวิสัยทัศน์แบบยั่งยืน

วิสัยทัศน์ความยั่งยืนของเรา

ผลงานที่ดีที่สุดของคุณจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อคุณรักในสิ่งที่คุณทำ

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ ตั้งใจสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
เพื่อสนับสนุนการออกแบบและการวางกลยุทธ์
ทางการสื่อสารโฆษณา โดยการร่วมมือกับลูกค้าที่มี
มุมมองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในทิศทางเดียวกับเรา
พบกับเรื่องราวการเดินทาง เพื่อยกระดับมาตราฐาน
ด้านความรับผิดชอบขององกรค์ต่อสังคมของเรา
และการที่เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ ได้เป็นดิจิทัลเอเจนซี่
ที่มีวิสัยทัศน์แบบยั่งยืน

Sustainability-Desktop-04

การรับรองให้เป็น Certified B Corporation™

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังภาคธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่ดีในระดับโลก (B CorpTM movement) โดยการที่เราได้เป็นดิจิทัลเอเจนซี่แห่งแรกในประเทศไทยที่รับรองให้เป็น B Corp นั้น ถือเป็นกระบวนการที่ยาวนานเป็นปี เนื่องจากทางเราต้องตรวจสอบ และทบทวนกระบวนการทำงานขององค์กรอย่างละเอียด ตั้งแต่วิธีการทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และการร่วมงานกันเองของบุคลากรภายในองค์กรของเรา

ความพยายามของเราช่วยวางกรอบการทำงานที่พัฒนาต่างจากเดิมให้ เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ เพราะเราจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบในด้านที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกรายละเอียดกระบวนการทำงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซัพพลายเออร์ที่เราจะทำงานด้วย วิธีการทำงานกับลูกค้า การตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงให้กับทีม หรือการบริหารจัดการสถานที่ทำงานของเรา

Sustainability-Desktop-04

การรับรองให้เป็น Certified B Corporation™

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังภาคธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่ดีในระดับโลก (B CorpTM movement) โดยการที่เราได้เป็นดิจิทัลเอเจนซี่แห่งแรกในประเทศไทยที่รับรองให้เป็น B Corp นั้น ถือเป็นกระบวนการที่ยาวนานเป็นปี เนื่องจากทางเราต้องตรวจสอบ และทบทวนกระบวนการทำงานขององค์กรอย่างละเอียด ตั้งแต่วิธีการทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และการร่วมงานกันเองของบุคลากรภายในองค์กรของเรา

ความพยายามของเราช่วยวางกรอบการทำงานที่พัฒนาต่างจากเดิมให้ เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ เพราะเราจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบในด้านที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกรายละเอียดกระบวนการทำงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซัพพลายเออร์ที่เราจะทำงานด้วย วิธีการทำงานกับลูกค้า การตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงให้กับทีม หรือการบริหารจัดการสถานที่ทำงานของเรา

B LabTM เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีจุดประสงค์ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ รักษาสมดุลระหว่างการสร้างผลกำไรทางธุรกิจ
และการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ดีต่อสังคม โดย B LabTM รับรองให้เอเจนซี่ของเรามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานสูงสุด
ของการดำเนินงานและการใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยืนยันในความโปร่งใส ความเป็นสาธารณะ
และความรับผิดชอบทางกฎหมาย ดูรายงานฉบับเต็มและข้อมูลของเราบนเว็บไซต์ B Corp ได้ที่นี่

B LabTM เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีจุดประสงค์ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ รักษาสมดุลระหว่างการสร้างผลกำไรทางธุรกิจ และการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ดีต่อสังคม โดย B LabTM รับรองให้เอเจนซี่ของเรามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานสูงสุด ของการดำเนินงานและการใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยืนยันในความโปร่งใส ความเป็นสาธารณะ และความรับผิดชอบทางกฎหมาย ดูรายงานฉบับเต็มและข้อมูลของเราบนเว็บไซต์ B Corp ได้ที่นี่

B LabTM เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีจุดประสงค์ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ รักษาสมดุลระหว่างการสร้างผลกำไรทางธุรกิจ และการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ดีต่อสังคม โดย B LabTM รับรองให้เอเจนซี่ของเรามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานสูงสุด ของการดำเนินงานและการใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยืนยันในความโปร่งใส ความเป็นสาธารณะ และความรับผิดชอบทางกฎหมาย ดูรายงานฉบับเต็มและข้อมูลของเราบนเว็บไซต์ B Corp ได้ที่นี่

ทำงานร่วมกับ ClimatePartner

หนึ่งในความมุ่งมั่นของ เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ คือการสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพ ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ClimatePartner เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2027

โครงการนี้ช่วยยกปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ที่มีการเผาไหม้ผลผลิตทางการเกษตร ต้นเหตุหลักของปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก และส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในประเทศ การช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นถ่านชีวภาพมีประโยชน์หลายอย่าง เช่นการใช้กรองน้ำ นำไปแปรรูปเป็นยารักษาโรค และเพิ่มแร่ธาตุให้ดิน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพนี้เป็นการสนับสนุนเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งส่งออกอาหารของโลก

ดูรายงานฉบับเต็มและใบรับรองของเราได้ที่นี่

Sustainability-Desktop-05
Sustainability-Desktop-05_2-2
Sustainability-Desktop-05_2-2

ทำงานร่วมกับ ClimatePartner

ทำงานร่วมกับ ClimatePartner

หนึ่งในความมุ่งมั่นของ เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ คือการสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพ ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ClimatePartner เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2027

โครงการนี้ช่วยยกปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ที่มีการเผาไหม้ผลผลิตทางการเกษตร ต้นเหตุหลักของปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก และส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในประเทศ การช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นถ่านชีวภาพมีประโยชน์หลายอย่าง เช่นการใช้กรองน้ำ นำไปแปรรูปเป็นยารักษาโรค และเพิ่มแร่ธาตุให้ดิน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพนี้เป็นการสนับสนุนเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งส่งออกอาหารของโลก

ดูรายงานฉบับเต็มและใบรับรองของเราได้ที่นี่

หนึ่งในความมุ่งมั่นของ เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ คือการสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพ ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ClimatePartner เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2027

โครงการนี้ช่วยยกปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ที่มีการเผาไหม้ผลผลิตทางการเกษตร ต้นเหตุหลักของปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก และส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในประเทศ การช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นถ่านชีวภาพมีประโยชน์หลายอย่าง เช่นการใช้กรองน้ำ นำไปแปรรูปเป็นยารักษาโรค และเพิ่มแร่ธาตุให้ดิน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพนี้เป็นการสนับสนุนเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งส่งออกอาหารของโลก

ดูรายงานฉบับเต็มและใบรับรองของเราได้ที่นี่

Sustainability-Mobile-04
Sustainability-Mobile-04
Sustainability-Desktop-06

ทำงานร่วมกับ
Child’s Dream Foundation (มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก)

 

เราเชื่อว่าการร่วมมือและเชื่อมต่อกับชุมชนท้องถิ่นที่เราปฏิบัติงานอยู่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ หนึ่งในพันธมิตรที่เราภูมิใจที่สุดคือ Child’s Dream Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศไทย

Sustainability-Desktop-07

Child’s Dream ช่วยส่งเสริมการพื้นที่ชนบทให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการสร้างโรงเรียน หอพักโรงเรียนประจำ และสาธารณูประโภคที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบสูบน้ำและแผงโซล่าเซลล์ ในสถาบันการศึกษาในประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย กิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนสนับสนุน เป้าหมายที่ 3 (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) เป้าหมายที่ 4 (การศึกษาที่มีคุณภาพ) และเป้าหมายที่ 10 (ลดความเหลื่อมล้ำ) จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ทั้งหมด 17 ข้อ ขององค์กรสหประชาชาติ

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ ยินดีสนับสนุนงานของ Child’s Dream และให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ผ่านการช่วยทำ SEO (search engine optimization) และการสร้างและบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์ที่รวมถึงการช่วยให้ Child’s Dream ได้เข้าร่วมโครงการ Google Ad Grants สำเร็จ ซึ่งกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์เหล่านี้ได้ช่วยทำให้ Child’s Dream เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น และช่วยระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรอีกด้วย

Sustainability-Desktop-08
Sustainability-Desktop-06

ทำงานร่วมกับ Child’s Dream Foundation (มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก)

Sustainability-Desktop-07

เราเชื่อว่าการร่วมมือและเชื่อมต่อกับชุมชนท้องถิ่นที่เราปฏิบัติงานอยู่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ หนึ่งในพันธมิตรที่เราภูมิใจที่สุดคือ Child’s Dream Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศไทย

Child’s Dream ช่วยส่งเสริมการพื้นที่ชนบทให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการสร้างโรงเรียน หอพักโรงเรียนประจำ และสาธารณูประโภคที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบสูบน้ำและแผงโซล่าเซลล์ ในสถาบันการศึกษาในประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย กิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนสนับสนุน เป้าหมายที่ 3 (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) เป้าหมายที่ 4 (การศึกษาที่มีคุณภาพ) และเป้าหมายที่ 10 (ลดความเหลื่อมล้ำ) จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ทั้งหมด 17 ข้อ ขององค์กรสหประชาชาติ

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ ยินดีสนับสนุนงานของ Child’s Dream และให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ผ่านการช่วยทำ SEO (search engine optimization) และการสร้างและบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์ที่รวมถึงการช่วยให้ Child’s Dream ได้เข้าร่วมโครงการ Google Ad Grants สำเร็จ ซึ่งกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์เหล่านี้ได้ช่วยทำให้ Child’s Dream เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น และช่วยระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรอีกด้วย

พวกเขาเป็นหนึ่งในเอเจนซี่ที่ดีที่สุดของภูมิภาคนี้
หรืออาจจะเรียกว่าของโลกเลยก็ได้! PAPER & PAGE
ได้ช่วยให้ Child’s Dream Foundation ได้รับ
Google Ad Grant และให้คำปรึกษาเราโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ มาตั้งแต่ปี 2018”

GENE LORCA
SENIOR REGIONAL COMMUNICATION &
MARKETING MANAGER, CHILD’S DREAM FOUNDATION

Sustainability-Desktop-06

ทำงานร่วมกับ Child’s Dream Foundation (มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก)

 

เราเชื่อว่าการร่วมมือและเชื่อมต่อกับชุมชนท้องถิ่นที่เราปฏิบัติงานอยู่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ หนึ่งในพันธมิตรที่เราภูมิใจที่สุดคือ Child’s Dream Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศไทย

Sustainability-Desktop-07

Child’s Dream ช่วยส่งเสริมการพื้นที่ชนบทให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการสร้างโรงเรียน หอพักโรงเรียนประจำ และสาธารณูประโภคที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบสูบน้ำและแผงโซล่าเซลล์ ในสถาบันการศึกษาในประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย กิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนสนับสนุน เป้าหมายที่ 3 (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) เป้าหมายที่ 4 (การศึกษาที่มีคุณภาพ) และเป้าหมายที่ 10 (ลดความเหลื่อมล้ำ) จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ทั้งหมด 17 ข้อ ขององค์กรสหประชาชาติ

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ ยินดีสนับสนุนงานของ Child’s Dream และให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ผ่านการช่วยทำ SEO (search engine optimization) และการสร้างและบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์ที่รวมถึงการช่วยให้ Child’s Dream ได้เข้าร่วมโครงการ Google Ad Grants สำเร็จ ซึ่งกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์เหล่านี้ได้ช่วยทำให้ Child’s Dream เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น และช่วยระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรอีกด้วย

พวกเขาเป็นหนึ่งในเอเจนซี่ที่ดีที่สุดของภูมิภาคนี้ หรืออาจจะ
เรียกว่าของโลกเลยก็ได้! PAPER & PAGE ได้ช่วยให้ Child’s
Dream Foundation ได้รับ Google Ad Grant และให้คำปรึกษา
เราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มาตั้งแต่ปี 2018”

GENE LORCA
SENIOR REGIONAL COMMUNICATION &
MARKETING MANAGER, CHILD’S DREAM FOUNDATION

พวกเขาเป็นหนึ่งในเอเจนซี่ที่ดีที่สุดของภูมิภาคนี้ หรืออาจจะ
เรียกว่าของโลกเลยก็ได้! PAPER & PAGE ได้ช่วยให้ Child’s
Dream Foundation ได้รับ Google Ad Grant และให้คำปรึกษา
เราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มาตั้งแต่ปี 2018”

GENE LORCA
SENIOR REGIONAL COMMUNICATION &
MARKETING MANAGER, CHILD’S DREAM FOUNDATION